Thẻ: Bị cận có được miễn đi nghĩa vụ quân sự không?