Thẻ: Cảnh sát giao thông có được kiểm tra hàng hóa trên xe