Thẻ: Có bắt buộc làm căn cước công dân gắn chíp hay không?