Thẻ: Công ty tại Hưng Yên có được phép trả lương thấp hơn mức tối thiểu vùng tỉnh Hưng Yên không?