Thẻ: Đã xin ra khỏi Đảng có được kết nạp lại không?