Thẻ: Đánh bài ghi điểm mà có căn cứ vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt như thế nào?