Thẻ: Khi kiểm tra cảnh sát giao thông có được khám xét bên trong hàng hóa?