Thẻ: Khi một bên yêu cầu cấp bản sao có chứng thực từ bản chính giao dịch có cần được sự đồng ý của bên còn lại hay không