Thẻ: Không trả tiền công cho người tham gia học nghề có bị xử phạt không?