Thẻ: Thẩm quyền đăng ký chấm dứt giám hộ là của cơ quan nào?