Thẻ: Trong thời gian học nghề thì người lao động có được công ty trả lương hay không?