Thẻ: Ủy quyền cho người khác nộp phạt vi phạm giao thông được không?