Thẻ: Bản sao được chứng thực từ bản chính có giá trị pháp lý như bản chính không?