Thẻ: Bị tước quân tịch có mất quyền công dân hay không?