Thẻ: Chế độ báo cáo tình hình thực hiện khoản vay nước ngoài đối với bên đi vay hiện nay