Thẻ: Có được ủy quyền cho người khác nhận bằng tốt nghiệp không?