Thẻ: Có được ủy quyền xin cấp trích lục kết hôn không?