Thẻ: Hợp đồng thế chấp bằng tài sản có bắt buộc phải lập thành văn bản không?