Thẻ: Không có giấy chứng sinh có đăng ký khai sinh cho con được không?