Thẻ: Thời gian thực hiện xác minh tài sản thu nhập là bao lâu?